A teammunka a logopédiában

A látássérültekkel dolgozó logopédus jellemzői

Ez a logopédia értelmezésétől, tudományterületi hovatartozásától, a látássérültekkel dolgozó logopédus jellemzői jellegétől függ.

Headquarter: H Budapest, Kálvária tér 7.

Mesterházi, nyomán 5 Ezek a logopédia fogalomértelmezési változások bizonyítják interdiszciplináris jellegét. A kompetenciájának körülhatárolása ennek függvényében értelmeződik. Ez teremti meg a logopédia tudományos rendszerbe történő besorolását Grohnfeldt, A logopédiai professzió kompetenciáinak egyre egzaktabb körülhatárolása 7 A logopédia tudományrendszertani besorolásának története: Az orvostudományhoz tartozó beszédhibák tana Fröschels, A magyar logopédia rendszertani besorolási kísérletei: Hirschberg a gyógypedagógia egyik speciális ága Palotás a beszédpatológia pedagógiai, gyógypedagógiai vonatkozásaival foglalkozó orvosi dominanciájú elméleti terület 8 Gordosné tágabb értelmezése: az elsődleges és másodlagos kommunikációs zavarok neveléstudomány körébe tartozó gyógypedagógiai diszciplínája Szűkebb értelmezés Vassné Gordosné Szépe, : az elsődleges kommunikációs zavarok önállóan is megjelenő gyógypedagógiai diszciplínája 9 Napjainkra értelmezése, tudományrendszertani besorolása az intra-és interdiszciplináris hatások összefüggésében értelmezendő.

Lechta, 11 A biológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, szociológiai és nyelvészetikommunikációs szempontok érvényesítése nélkül a logopédia ráhatások csak esetlegesek lehetnek. A beszédértés, a kivitelezés, a kogníció, a nyelv, az érzelmek, a szocializáció egy adott hálózatot, egységet alkotnak, amelyeket tudományos elemzés alá lehet vonni, nem feledve a hálózat többdimenziós koncepcióját.

a látássérültekkel dolgozó logopédus jellemzői

Grohnfeldt, 14 Ez a komplex, ugyanakkor individuális megközelítés csak a humanisztikus emberfelfogás szemléleten, mint alapmagatartáson keresztül lehet sikeres.

A kutatások elméletképzést, paradigmaváltásokat indukálnak a tevékenységformákra, amelyek a prevenció, a diagnosztika, a terápia tartalmait újrafogalmazhatják.

Navigációs menü

Tevékenységüket a közoktatás területén végzik oktatási-nevelési intézményekben óvodákban, logopédiai óvodákban, iskolákban, logopédiai osztályokban, beszédjavító iskolákban valamint a pedagógiai szakszolgálatok körébe tartozó intézményekben logopédiai intézet, nevelési tanácsadó, korai fejlesztő stb. Az adott kórkép ellátásához szükséges individuális logopédiai tevékenységsorozatok prevenció, diagnosztika, terápia megtervezése, az aktuális folyamatok folyamatdiagnosztika megvalósítása, a tünetképződésben szerepet játszó tényezők, okok felismerése, A logopédussal személyiségéhez kapcsolódó kompetenciák 5.

A logopédus hanghigiénéjéhez kapcsolódó kompetenciák 27 A logopédus személyiségével szembeni követelmények: személyiség Elméleti, terápiás tudás, tapasztalat Hanghigiéniás követelmények 28 A személyiség: dinamikus emberképfelfogású pozitív, humanista, szemléletű, devianciáktól, lelki hiányoktól mentes, mentálhigiénés egészség jó kontaktuskészségű, érdeklődő rogersi attitüd : empátia, elfogadás, megértés, a látássérültekkel dolgozó logopédus jellemzői önértélelés és énkép önismeret, öntudat előítélet mentesség, Balás Eszter : rugalmasság, nyitottság figyelem érdeklődés tudatosság, spontaneitás kreativitás igényesség, felelősség Vékássy : a kezelő és a kezelt is a kezelésben tényezők a látásra a munka interakciós mellérendelt helyzetben vannak egymással nincs sémaszerűség az érdeklődés a mélysíkban játszódik le 29 Hanghigiénés követelmények: ismeri anyanyelve beszédnormáját, a tiszta beszéd fogalmát, létrehozásának minden fázisát, tudja, hogy ennek milyen pragmatikai szerepe van egy adott kommunikációs helyzet értelmezésében.

Ismeri és használni is képes az annak megvalósításához vezető technikákat, Tudatos beszélőként, a kitűzött kommunikációs célnak leginkább megfelelően, állandóan a látássérültekkel dolgozó logopédus jellemzői alatt képes tartani beszédtechnikáját. Fehér, 30 Cél: A minél teljesebb szakmai kompetenciák birtoklása a minél magasabb színvonalú ellátás megvalósulása érdekében.

Tartalomjegyzék

A szűrést csecsemőkorban, óvodáskorban és iskoláskorban végzik. Diagnózis felállítása A diagnózis felállításához szükség van a kezelt kommunikációs képességeinek több szempontból való felmérésére általános-speciális anamnézis. Figyelembe kell venni a kezelt igényeit és egyéni szociális helyzetét.

a látássérültekkel dolgozó logopédus jellemzői

A diagnózis felállítása során a logopédus gyakran bevon más szakembereket is, ahhoz, hogy megfelelő differenciál-diagnózis születhessen. A diagnózis felállítása és a szükséges következtetések levonása után a logopédus meghatározza a terápiás célokat és a terápia menetét.

a látássérültekkel dolgozó logopédus jellemzői

Terápia A terápia fő célja, hogy a kezelt a terápia után teljesen önálló életvitelre legyen képes. A beavatkozás magában foglalja a terápiát, a rehabilitációt, a szociális- és munkakörnyezetbe való visszailleszkedés megkönnyítését és a tanácsadást.

A kezelés formája lehet egyéni vagy csoportos, illetve a logopédus is dolgozhat egyedül, vagy egy team tagjaként. Tudományos munka és továbbképzés A megfelelő szakmai tudás eléréséhez a logopédusoknak szükségük lenne: továbbképzéseken keresztül tudásukat és egyéni képességeiket fejleszteni, a szakma fejlődéséhez hozzájárulni publikációkkal, szakmai tanfolyamok és kurzusok szervezésével, gyakorlatvezető tanárként felügyelni és követni a logopédus hallgatók elméleti és gyakorlati munkáját, résztvenni és hozzájárulni kutatási programokban.